Algemene Voorwaarden Let’s get leads – Training, strategie en implementatie.

Artikel 1: Definities
• Let’s get leads: Let’s get leads, eenmanszaak, gevestigd te (5371 CP) Ravenstein aan de Doolhof 2 D, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59921226, zijnde de Opdrachtnemer.
• Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een Overeenkomst met Let’s get leads aangaat of aan wie Let’s get leads een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
• Overeenkomst: iedere Overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Let’s get leads en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die Overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en Overeenkomsten met Let’s get leads.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle Overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
2.4 Let’s get leads is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3: Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1 Alle door Let’s get leads gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door Let’s get leads uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
3.2 Een Overeenkomst tussen Let’s get leads en Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Let’s get leads aan Opdrachtgever verzonden aanbieding schriftelijk door Opdrachtgever wordt geaccepteerd of op het moment dat Let’s get leads met instemming van Opdrachtgever aanvang maakt met de uitvoeringshandelingen.

Artikel 4: Uitvoering opdracht
4.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Let’s get leads het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
4.2 Let’s get leads is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen.
4.3 Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten.
4.4 Let’s get leads baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens. Hierbij mag Let’s get leads ervan uit gaan dat de door Opdrachtgever verstrekte informatie juist is.
4.5 Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Let’s get leads zijn verstrekt, heeft Let’s get leads het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.6 Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door Let’s get leads wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Applicatiegebruik online trainingen/leermiddelen
5.1 Let’s get leads draagt zorg voor beschikbaarheid van de server en het netwerk. Let’s get leads aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid als dit op enig moment niet beschikbaar is vanwege een reden buiten haar om, zoals storingen in het Internet of bij andere providers, uitval van elektriciteit e.d.
5.2 Opdrachtgever dient de applicatie en/of de beschikbaar gestelde schijfruimte te gebruiken volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.
5.3 Indien Opdrachtgever het gestelde in artikel 5.2 overtreedt of indien er een ernstig vermoeden van overtreding bestaat, is Let’s get leads gerechtigd de toegang van Opdrachtgever zonder voorafgaande waarschuwing en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang volledig te blokkeren en zijn gegevens van de server te verwijderen. In dat geval kan Opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding doen gelden en is Opdrachtgever gehouden alle schade ten gevolge van de overtreding aan Let’s get leads of derden te vergoeden.
5.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de toegangsgegevens van de applicatie aan derden te verstrekken of de applicatie op andere wijze door derden te laten gebruiken.
5.5 Let’s get leads draagt zorg voor een regelmatige back-up van alle bestanden op de server, maar draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende schade.
5.6 Let’s get leads is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit benodigd is voor onderhoud of voor verbetering van het systeem en/of de applicatie.

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring
6.1 Let’s get leads is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt.
6.2 Let’s get leads is aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, indien er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Let’s get leads en de ontstane schade het rechtstreekse gevolg is van een dergelijk handelen.
6.3 De aansprakelijkheid van Let’s get leads is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Let’s get leads in het betreffende geval zal worden uitgekeerd, te vermeerderen met het door Let’s get leads te betalen eigen risico.
6.4 Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Let’s get leads onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Let’s get leads voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
6.5 Let’s get leads is niet aansprakelijk in geval van overmacht.
6.6 Let’s get leads aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.
6.7 Let’s get leads is nimmer aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.8 Opdrachtgever vrijwaart Let’s get leads voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Let’s get leads en Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.
6.9 Indien Opdrachtgever aan Let’s get leads informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade zal door Opdrachtgever worden vergoed.

Artikel 7: Tarieven, kosten en prijzen
7.1 De door Let’s get leads opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
7.2 Indien Let’s get leads werkzaamheden op locatie bij Opdrachtgever verricht, is Let’s get leads gerechtigd om naast de vergoeding genoemd in artikel 1, reiskosten à 0,19 per kilometer in rekening te brengen.
7.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Let’s get leads of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Let’s get leads gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
7.4 Indien er ten aanzien van de overeengekomen opdrachtsom een vaste prijsafspraak (fixed fee) is gemaakt, dient de overeengekomen opdrachtsom in twee termijnen te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De eerste termijnbetaling ad 50% van de overeengekomen opdrachtsom dient te geschieden voor aanvang van de werkzaamheden. De tweede termijnbetaling dient te geschieden na beëindiging van de werkzaamheden.
7.5 Standaard geldt een opdrachtduur van 3 maanden, tenzij anders aangegeven in de offerte. Wanneer de werkzaamheden door Let’s get leads niet afgerond kunnen worden binnen het afgesproken traject, omdat Let’s get leads in afwachting is van aanlevering door de Opdrachtgever, brengt Let’s get leads de resterende 50% aan het eind van het afgesproken traject (standaard na 3 maanden) in rekening.

Artikel 8: Betaling
8.1 De Opdrachtgever is gehouden de factuur binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op het door Let’s get leads aangegeven rekeningnummer, tenzij anders overeengekomen.
8.2 Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties of andere klachten schorten de betalingsverplichtingen niet op.
8.3 De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd, alsmede de door Let’s get leads gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten.
8.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan.

Artikel 9: Annuleringsvoorwaarden
9.1 Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Let’s get leads, niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
• Annuleren van deelname aan de Strategiedag: in dat geval is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen fixed fee verschuldigd. Dit betreft de aanbetaling conform artikel 7 lid 4.
• Annuleren van een online training: annuleren is niet mogelijk. Tevens vindt er geen restitutie van de betaalde vergoeding plaats.
• Annuleren van de implementatie van een funnel: in dat geval is Opdrachtgever 50% van de overeengekomen fixed fee verschuldigd. Dit betreft de aanbetaling conform artikel 7 lid 4.
9.2 Let’s get leads behoudt zich het recht voor om deelnemers van een (online) training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de Opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Let’s get leads.

Artikel 10: Tussentijdse wijziging of beëindiging van de opdracht
10.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Let’s get leads de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk zal dit aanvullend in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever.
10.2 Beide partijen kunnen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
10.3 Indien door de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft Let’s get leads desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
10.4 Let’s get leads mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Let’s get leads houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 11: Klachten
11.1 Alle klachten terzake van de verrichte werkzaamheden en/of betreffende de factuur, dienen schriftelijk binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht aan Let’s get leads kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht in te stemmen met de uitgevoerde opdracht en/of de factuur.
11.2 Ingeval van een klacht over de uitgevoerde opdracht of geleverde dienst heeft Let’s get leads de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde tarief. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Let’s get leads slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 12: Intellectuele eigendom
12.1 Let’s get leads behoudt zich alle rechten voor van alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door Let’s get leads vervaardigde voortbrengselen van menselijke geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever.
12.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden schriftelijke stukken, werkwijzen, adviezen, modellen en andere voortbrengselen van menselijke geest van Let’s get leads een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Let’s get leads. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van Overeenkomstige toepassing.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid
13.1 Zowel Let’s get leads als Opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven.
13.2 Let’s get leads zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
14.1 Op alle met Let’s get leads gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een met Let’s get leads gesloten Overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

DOWNLOAD DE TEMPLATE NU (PDF)

Vul jouw voornaam + e-mail in & klik op de button.

Het is gelukt, check je inbox (of SPAM) voor de template.

VRAAG DE MASTERCLASS NU AAN

Vul jouw voornaam + e-mail in & klik op de button.

Het is gelukt, check je inbox (of SPAM) voor de Masterclass.

VRAAG JOUW TIP NU AAN

Vul jouw voornaam + e-mail in & klik op de button.

Het is gelukt!

DOWNLOAD DE CONTENT KALENDER 2021 NU (EXCEL)

Vul jouw voornaam + e-mail in & klik op de button.

Privacy

Het is gelukt, check je inbox (of SPAM) voor de kalender.

DOWNLOAD JE E-BOOK (PDF)

Vul je voornaam + e-mail in & klik op de button.

Het is gelukt, check je inbox (of SPAM) voor je e-book.

Schrijf je in & WIN

Vul je voornaam + e-mail in & klik op de button.

Privacy

Het is gelukt, check je inbox (of SPAM) voor je bevestiging.

DOWNLOAD DE 5 KANSEN (PDF)

Vul je voornaam + e-mail in & klik op de button.

Het is gelukt, check je inbox (of SPAM) voor je pdf.

SCHRIJF JE IN VOOR DE WACHTLIJST

Vul je voornaam + e-mail in & klik op de button.

Privacy

Het is gelukt, check je inbox (of SPAM) voor de bevestiging.

DOWNLOAD HET E-BOOK NU (PDF)

Vul jouw voornaam + e-mail in & klik op de button.

Het is gelukt, check je inbox (of SPAM) voor het e-book.